skip to Main Content

0880103670 hetcoryluscollege@attendiz.nl logo-somtoday

20 mei 2020 17:00 uur

Betreft: VSO-scholen starten op 2 juni, vervolgstap opstart SO scholen

Geachte ouder/verzorger,

Gisterenavond heeft premier Rutte in de persconferentie verteld dat de scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) weer opengaan op 2 juni. Zoals u weet zijn onze SO scholen op dinsdag 12 mei jongstleden weer geopend. In deze brief informeer ik u over de eerste ervaringen met de opstart van de SO scholen en de vervolgstap die we daarin willen nemen. Daarnaast informeer ik u over de voorbereiding van de opstart van onze VSO-scholen op 2 juni aanstaande.

Als uw kind op een SO-school zit
Op dinsdag 12 mei zijn de volgende scholen weer fysiek opengesteld voor onderwijs:

– SO Mozaïek Almelo onderbouw (De Rietpluim)
– SO Mozaïek Almelo Midden- en Bovenbouw
– De Stapsteen Hengelo – De Bouwsteen Hengelo
– Het Reliëf Enschede – De Huifkar Enschede
– OCR SO regulier, OCR SO zmlk, OCR emb en OCR Meander, tenzij het leerlingen betreft die fysiek te  kwetsbaar zijn.

De opstart van de scholen is over het algemeen goed verlopen. Gunstig hierbij was dat wij de groepen niet hoefden te verdelen, maar dat alle leerlingen hele dagen naar school mochten. We hebben een protocol opgesteld met richtlijnen over allerlei zaken zoals schoonmaak en hygiëne. Daar waar er onwennigheden waren, bijvoorbeeld bij het halen en brengen, zijn die snel opgelost. Een beperkt aantal leerlingen is thuis gebleven in verband met klachten of een kwetsbaar gezinslid. Een aantal van deze leerlingen hopen wij de komende weken ook weer op school te ontvangen. Inmiddels is er via de GGD Twente volop gelegenheid om in het geval van klachten bij medewerkers een test te doen. De ervaring tot dusverre is dat deze tests snel uitgevoerd worden en daarmee duidelijkheid geven. Er zijn op dit moment geen gevallen bekend van besmetting op onze scholen.

Aangezien de opstart van de SO scholen goed is verlopen hebben we besloten om met ingang van maandag 25 mei aanstaande de volgende stap te zetten: naast het onderwijzend personeel zullen ook weer een aantal andere professionals (waaronder fysiotherapie, logopedie, schoolmaatschappelijk werk) worden toegelaten op de school. De schoolleiding bewaakt het verkeer en de drukte op de school.

Als uw kind op een VSO-school zit
De volgende scholen voor het VSO gaan met ingang van dinsdag 2 juni open:

– VSO Mozaïek Almelo
– De Kapstok Hengelo/Almelo
– Penta College Hengelo
– VSO De Bouwsteen Hengelo
– Het Fundament Hengelo
– Corylus College Enschede
– Panta Rhei College Enschede
– VSO OCR Enschede
– Het Meerik Enschede

Voor het VSO heeft het kabinet aangegeven dat gestreefd moet worden naar het houden van 1,5 m afstand tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Op basis van een voor het VSO opgesteld landelijk protocol gaan wij voor onze scholen de komende dagen uitwerken hoe we de heropening op 2 juni aanstaande kunnen realiseren. Gezien de verschillen zal dat per VSO-school anders uitpakken. Uiterlijk donderdag 28 mei aanstaande krijgt u bericht van de VSO school waar uw kind onderwijs volgt, over hoe de heropening concreet inhoud krijgt.

Met het heropenen van de VSO-scholen gaan we een volgende fase in. Collega’s zien er naar uit om de leerlingen weer welkom te heten op school. Daarbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Wanneer collega’s onverhoopt thuis moeten blijven vanwege ziekte, ernstige verkoudheid of een kwetsbare thuissituatie, kan het voorkomen dat de klas geen onderwijs kan krijgen. We proberen daar dan een goede oplossing voor te vinden. Vervanging, maar ook het tijdelijk inzetten van afstandsonderwijs, behoren tot de mogelijkheden.

Bij de herstart hanteren we strikte spelregels ten aanzien van onder andere hygiëne en extra schoonmaak, gebaseerd op uitgangspunten van het RIVM. Ook worden er afspraken gemaakt op de school over de looproutes in en het gebruik van het schoolgebouw. Wat betreft de herstart van het leerlingenvervoer voeren wij overleg met de gemeenten en vervoersbedrijven. Net als op de SOscholen kunnen medewerkers een test bij de GGD aanvragen zodat in het geval van klachten snel duidelijkheid kan worden gegeven over een eventuele besmetting.

We kunnen ons voorstellen dat er ouders/verzorgers zijn die twijfelen en hun kind nog niet naar school willen laten gaan. Wij respecteren deze keuze en ook vanuit de leerplicht zal hier soepel mee worden omgegaan. Bij obstakels die we mogelijk nog tegenkomen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Voor vragen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Tot slot
Met het heropenen van de VSO-scholen kunnen wij weer alle leerlingen op onze scholen begroeten en zijn wij in de gelegenheid om gezamenlijk dit bijzondere schooljaar af te sluiten. Ik wens u een mooi hemelvaartweekend toe en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paul Overakker
Bestuurder

 

 

23 april 2020 17:00 uur

Betreft: SO-scholen na de meivakantie weer open, VSO-scholen nog niet

Geachte ouder/verzorger,

Op dinsdag 21 april jongstleden werd duidelijk – via de persconferentie van premier Rutte – dat de scholen voor speciaal onderwijs (SO) weer open gaan en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) nog niet. In deze brief informeer ik u over wat dit betekent voor onze scholen. Allereerst ga ik in op wat dit betekent voor onze SO-scholen en daarna op wat dit betekent voor de VSO-scholen.

Als uw kind op een SO-school zit
We hebben besloten om op dinsdag 12 mei aanstaande de volgende scholen weer fysiek open te stellen voor onderwijs:

– SO Mozaïek Almelo onderbouw (De Rietpluim)
– SO Mozaïek Almelo Midden- en Bovenbouw
– De Stapsteen Hengelo – De Bouwsteen Hengelo
– Het Reliëf Enschede – De Huifkar Enschede
– OCR SO regulier, OCR SO zmlk, OCR emb en OCR Meander, tenzij het leerlingen betreft die fysiek te kwetsbaar zijn, zulks uiteraard in nauw overleg met u.

Veel teams zijn inmiddels al gestart met de voorbereiding op de opening van de scholen. We vinden het belangrijk om maandag 11 mei aanstaande te gebruiken om de schoolteams de gelegenheid te geven de laatste puntjes op de i te zetten in deze voorbereiding. Op die dag vindt er geen afstandsonderwijs plaats zoals we dat nu kennen, maar wel is er op die dag nog mogelijkheid tot opvang van leerlingen van ouders in cruciale beroepen of kwetsbare gezinnen, zoals dat ook tot de meivakantie het geval was.

Met het heropenen van bovengenoemde SO-scholen gaan we met vertrouwen een nieuwe fase in. Ik weet dat veel collega’s er naar uit zien om de leerlingen weer welkom te heten op school. Daarbij is het belangrijk om aandacht te hebben voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Wanneer collega’s onverhoopt thuis moeten blijven vanwege ziekte, ernstige verkoudheid of een kwetsbare thuissituatie, kan het voorkomen dat de klas geen onderwijs kan krijgen. We proberen daar dan een goede oplossing voor te vinden. Vervanging, maar ook het tijdelijk inzetten van afstandsonderwijs, behoren tot de mogelijkheden.

Samen stellen we alles in het werk om er voor te zorgen dat de herstart op een zo veilig mogelijke manier plaatsvindt. We doen dit in stapjes en beperken de inzet in deze eerste weken tot de medewerkers (leerkrachten, assistenten etc.) van de school zelf. Voor sommige leerlingen is een herstart zonder verpleegkundige hulp (OCR) en inzet van ambulant begeleiders van de Twentse Zorgcentra niet mogelijk. Zij zullen dus na de meivakantie ook op de school aanwezig zijn. Daarover maken wij met de betreffende zorginstellingen afspraken. We geven nog geen toestemming voor andere (beroeps)groepen zoals stagiaires en eerstelijnszorg waaronder fysiotherapie en logopedie.

Bij de herstart hanteren we strikte spelregels ten aanzien van onder andere hygiëne en extra schoonmaak, gebaseerd op uitgangspunten van het RIVM. Ook worden er afspraken gemaakt op de school over de looproutes in, en het gebruik van het schoolgebouw. Dat geldt ook voor het halen en brengen van kinderen. Wat betreft de herstart van het leerlingenvervoer voeren wij overleg met de gemeenten en vervoersbedrijven.

We kunnen ons voorstellen dat er ouders/verzorgers zijn die twijfelen en hun kind nog niet naar school willen laten gaan na de meivakantie. Wij respecteren deze keuze en ook vanuit de leerplicht zal hier soepel mee worden omgegaan. In zulke gevallen zoekt de school graag samen met u een goede oplossing.

Als uw kind op een VSO-school zit
De volgende scholen voor VSO gaan nog niet open na de meivakantie:

– VSO Mozaïek Almelo
– De Kapstok Hengelo/Almelo
– Penta College Hengelo
– VSO De Bouwsteen Hengelo
– Corylus College Enschede
– Panta Rhei College Enschede
– VSO OCR Enschede
– Het Meerik Enschede

De lijn van het kabinet is dat het VSO het regulier VO volgt. Op dit moment wordt uitgegaan van een mogelijke opening van VO en VSO op dinsdag 2 juni aanstaande. Tot dan wordt het afstandsonderwijs zoals de genoemde scholen dat momenteel verzorgen voortgezet. Daarnaast blijven de VSO-scholen, indien nodig, voorzien in opvang van leerlingen van ouders in cruciale beroepen en/of kwetsbare gezinnen. De ouders van de examenleerlingen hebben inmiddels bericht gehad over de afronding van de schoolexamens. We wensen onze leerlingen succes met de laatste loodjes!

We hopen dat onze VSO-scholen vanaf dinsdag 2 juni aanstaande ook weer open zullen gaan en we gaan ons in de komende weken daarop voorbereiden.

Tot slot
Ik verwacht dat we met het heropenen van de SO-scholen de weg omhoog weer hebben gevonden en dat we zo spoedig mogelijk alle leerlingen op onze scholen kunnen begroeten. Het is belangrijk om dit in stapjes en geleidelijk aan te doen. Respect voor elkaar en elkaars zienswijze is nodig om samen weer vertrouwen te krijgen in een situatie die voor ons allemaal nieuw is. Bij obstakels die we mogelijk nog tegenkomen is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Voor vragen kunt u te allen tijde terecht op de school van uw kind.

Ik wens u de komende weken het allerbeste toe en zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paul Overakker
Bestuurder

22 april 2020 17:30 uur

Betreft: Update afstandsonderwijs

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s),

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben tijdens de persconferentie, volgen we in het vso de reguliere vo-scholen. Dat betekent dat wij in ieder geval nog tot 1 juni gesloten zullen blijven. Morgen volgt hierover een breder schrijven van de bestuurder van Attendiz.

Evengoed willen wij u vandaag alvast informeren dat het onderwijs ook na de meivakantie voorlopig nog vorm krijgt middels het afstandsonderwijs. Dat vraagt van ons allen nog geduld en uithoudingsvermogen. Dat zal lang niet altijd makkelijk zijn, maar we ervaren het contact en de samenwerking in de afgelopen weken als bijzonder positief.

Voor onze leerlingen uit 4TL zullen na de meivakantie de laatste schoolexamens worden afgenomen. Het rooster is reeds in jullie bezit. Dit gaat dus door zoals gepland. Wij wensen onze examenleerlingen veel succes met de voorbereiding op hun laatste toetsen.

Als jullie zorgen of vragen hebben over de komende periode, kunnen jullie uiteraard contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Team Het Corylus College

2 april 2020 12:00 uur

Beste leerlingen en ouders,

In onderstaande brief kunnen jullie lezen over de verlenging van het sluiten van de Attendiz scholen. Leest u deze brief goed door.

Brief

25 maart 2020 16:00 uur

Betreft: Terugblik

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s),

Er is inmiddels zoveel gebeurd in Nederland, dat alles al weer ver achter ons lijkt te liggen, maar niets is minder waar. Het is pas anderhalve week geleden dat we op zondag 15 maart hoorden dat alle scholen zouden sluiten. En wat is er in die anderhalve week veel gebeurd dat ons ‘gewone leven’ volledig op z’n kop heeft gezet.

Als school zijn wij maandag 16 maart direct aan de slag gegaan met het organiseren van het afstandsonderwijs. Woensdag 18 maart konden er leermiddelen uit de kluisjes worden gehaald en donderdag 19 maart gingen de lessen online. Waar het afstandsonderwijs voor de één probleemloos kon worden opgestart, leverde het voor een ander grote problemen op. Onzekerheid, hoe gaat het precies, kan ik het wel…..alles is toch weer anders en helemaal nieuw. Met elkaar, leerlingen, ouders, verzorgers en het team stonden we voor deze grote uitdaging. En met elkaar hebben we het afstandsonderwijs een goede aftrap gegeven.

Ondertussen stonden onze leerlingen uit 4TL weer voor nieuwe uitdagingen. De scholen gingen sluiten, maar halverwege de week kwam het nieuws dat de schoolexamens toch door mochten gaan. En dat betekende weer schakelen met elkaar. Alles stond al in de startblokken voor een succesvolle laatste toetsweek voor 4TL, toen deze week het bericht kwam dat de schoolexamens voor Attendiz toch niet door mochten gaan. Veiligheid voorop, voor leerlingen en medewerkers. En als klap op de vuurpijl kwam dinsdag 24 maart het bericht dat de centrale examens niet door zullen gaan. Voor alle leerlingen uit klas 4 (bbl-kbl-tl) gaan de schoolexamens leidend worden in hun examenjaar. Wat een bijzondere situatie is dit. De diploma’s die behaald gaan worden in 2020 zullen altijd diploma’s blijven met een verhaal.

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, wij willen jullie enorm bedanken voor de wijze waarop jullie samen met ons het afstandsonderwijs mogelijk maken. De wijze waarop we op deze nieuwe manier van onderwijs verzorgen elkaar toch goed kunnen vinden en de lijntjes kort kunnen blijven. We weten elkaar te vinden en dat is in deze bizarre tijden toch een groot goed. Als er vragen zijn of suggesties om het afstandsonderwijs nog verder te verbeteren, schroom niet, laat het gerust weten aan de mentoren.

Tot slot spreken we de wens uit dat iedereen gezond blijft. Volg alle richtlijnen goed op. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Team Het Corylus College

23 maart 2020 21:30 uur

Beste leerlingen en ouders van klas 4T,

In onderstaande brief kunnen jullie lezen dat de SE’s van klas 4T afgelast zijn. Leest u deze brief goed door.

Brief

20 maart 2020 15:30 uur

Beste leerlingen,

Onderstaande brief is geschreven voor alle jongeren van Enschede. Uit naam van de burgemeester Onno van Veldhuizen.

Brief

20 maart 2020 08:00 uur

Beste ouder(s), verzorger(s),

We realiseren ons dat de genomen maatregelen i.v.m. het Corona virus impact kunnen hebben op de thuissituatie. Wellicht kunnen onderstaande artikelen helpend zijn.

GMD5 WHITEPAPER – Thuis zonder vakantie
GMD5 FREE – Dagstructuur thuis zonder vakantie

Met vriendelijke groet,
Team Penta College & Team Het Corylus College

18 maart 2020 08:00 uur

Gistermiddag heeft de minister van OCW een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen examens VO vanwege het Corona-virus.

De kern van de boodschap is dat de (school)examens (PTA’s) vooralsnog zullen doorgaan. Dat vinden wij een goed bericht.

Als school ontvangen wij nadere RIVM-richtlijnen van de overheid voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten. Zodra die binnen zijn, gaan we aan de slag om dit uit te werken voor onze leerlingen.

Voor het weekend ontvangen onze examenleerlingen /ouder(s) /verzorger(s) meer informatie hierover.

Ons streven is om de geplande toetsen voor eindexamenleerlingen volgende week weer te laten starten. Definitieve berichtgeving over de geplande toetsen volgt zo spoedig mogelijk.

Team Penta College & Team Het Corylus College

17 maart 2020 15:00 uur

Extra bericht: ophalen boeken

Beste leerling, ouder(s), verzorger(s)

Gisteren is er een bericht uitgegaan over het ophalen van de leermiddelen uit de kluisjes.

We hebben gekozen voor een rooster per klas, om de situatie zo veilig mogelijk te houden.

Echter, mochten er leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) zijn die op dit moment verdachte klachten hebben (hoesten, koorts, verkouden, spierpijn), dan aan hen het dringende verzoek morgenochtend te bellen met onze administratie. Er zal dan een afspraak met u worden gepland om de leermiddelen te halen, buiten het rooster om. Vanaf 8.00 uur is de school bereikbaar.

Penta College is bereikbaar op 088 020 3704
Het Corylus College is bereikbaar op 088 010 3670

Team Penta College & Het Corylus College

 

17 maart 2020 08:00 uur

Eindexamens

In de loop van de week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens (SE of PTA genoemd) en de eindexamens. Natuurlijk brengen we jullie daarvan tijdig op de hoogte.

Vooruitlopend hierop willen we eindexamenleerlingen op het volgende wijzen: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer schoolexamens of centrale examens worden uitgesteld. Dit kan betekenen dat mogelijk het eerste en tweede tijdvak verschuiven.

Een dergelijke officiële regeling is altijd een maatregel van het Ministerie en geldt dan ook voor alle eindexamenleerlingen. We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn, maar willen onze eindexamenleerlingen adviseren in de periode tot de zomervakantie (start maandag 6 juli) geen vakanties te boeken.

16 maart 2020 14:00 uur

Betreft: Informatie Afstandsonderwijs

 

Beste leerling, ouders(s), verzorger(s),

Gisteren heeft u een mail ontvangen, omtrent de tijdelijke sluiting van scholen in Nederland.
Dat vraagt om aanpassingen rond het aanbieden van lessen. Deze aanpassing hebben wij gevonden in het zogenaamde ‘afstandsonderwijs’.

Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om het afstandsonderwijs voor onze school startklaar te maken. Om het maximale uit het afstandsonderwijs te halen, is het belangrijk dat onze leerlingen hun boeken, werkboeken en/of andere leermiddelen thuis hebben. We zijn ons ervan bewust dat enkele leerlingen deze materialen nog in hun kluisje hebben liggen. In de aanloop naar een goede start, stellen wij woensdagochtend voor deze leerlingen de school open om deze materialen op te halen. Gezien de ernst van de situatie zal dit middels een rooster gaan plaatsvinden. Voor iedere klas wordt twintig minuten ingeroosterd. Dit om te voorkomen dat er grote groepen tegelijk in school zijn.

We hanteren onderstaand rooster:

Klas:       Tijd: 

1B           09.00  – 9.20

1K          09.20  – 9.40

1T          09.40  – 10.00

2B          10.00  – 10.20

2K          10.20  – 10.40

2T          10.40  – 11.00

3BK        11.00  – 11.20

3T          11.20  – 11.40

4BK        11.40  – 12.00

4T          12.00  – 12.20

 

Helaas heeft het sluiten van de scholen ook gevolgen voor de SE week van onze leerlingen uit 3BK, 3TL en 4TL. Deze SE week komt te vervallen. Aangezien we niet exact weten wanneer de scholen weer opengaan, kunnen we op dit moment geen uitsluitsel geven over het al dan niet inhalen van deze gemiste SE week.

Morgen ontvangt u van ons een vervolgbericht. In dit bericht ontvangt u nadere informatie omtrent het afstandsonderwijs. Tevens kunt u de meest recente informatie omtrent de maatregelen rond het coronavirus op onze website teruglezen.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team Het Corylus College

15 maart 2020 20:00 uur

Betreft: Sluiting scholen van Attendiz

 

Geachte ouder/verzorger,

De regering heeft vandaag besloten om alle scholen in Nederland te sluiten van maandag 16 maart t/m maandag 6 april. Dat geldt ook voor de scholen van Attendiz. Deze landelijke maatregel betekent dat uw dochter/zoon vanaf morgen niet meer naar school kan. Wij spannen ons maximaal in om de gevolgen ervan, binnen de mogelijkheden die we als Attendiz hebben, zoveel als mogelijk te beperken. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor de situatie. Met elkaar moeten we proberen de komende periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij staat de gezondheid van ons allen voorop.

 

Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:
Opvang van leerlingen
Het besluit van de regering heeft als consequentie dat u in beginsel zelf de opvang voor uw dochter/zoon moet regelen. Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep (zie lijst RIVM) zullen wij, in lijn met de maatregelen van de regering, voorzien in opvangmogelijkheden. Ook in andere situaties, waarbij opvang grote problemen veroorzaakt, willen wij graag met u bekijken of en in hoeverre opvang op één van onze scholen mogelijk is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u hierover contact opnemen de schoolleiding.

Continuïteit van onderwijs
Ook al zijn onze scholen dicht, Attendiz streeft in deze periode naar zoveel mogelijk continuïteit van het onderwijs aan uw dochter of zoon. Dit geldt uiteraard voor leerlingen die dit jaar eindexamen/eindcito doen, maar we willen het onderwijs voor de andere leerlingen ook graag zoveel waar mogelijk continueren. Dat betekent dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt en we zoveel mogelijk overgaan tot (met name digitaal) afstandsonderwijs. Afgelopen week zijn schoolleiding en teams al begonnen om zich hierop voor te bereiden maar het vraagt nog wel tijd voor goede afstemming en inrichting. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u hierover bericht via de schoolleiding.

Voor eindexamenleerlingen worden specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw dochter/zoon gewoon zijn examen kan doen. Daar zetten wij op in. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Zodra er nieuwe maatregelen worden getroffen informeren wij u hierover uiteraard zo snel mogelijk. We hopen dat met deze maatregelen het gezondheidsgevaar wordt ingedamd en we zo snel mogelijk tot een normale situatie komen zodat we uw dochter of zoon gewoon weer op school kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet
Paul Overakker
Bestuurder

Back To Top
Zoeken